Polecane strony:
A A A

Range Label (ustawienie etykiet w zakresie)

Komenda /Range Label służy do zmiany przedrostka etykiet w danym zakresie, a tym samym sposobu w jakim etykiety te będą się ukazywać na ekranie i w druku. Etykiety są zawsze poprzedzone przedrostkiem, który wskazuje jak etykieta ma się ukazać na ekranie i na wydruku. Znaki te, jeśli występują na początku etykiety nie są pokazywane na ekranie, wskazują jedynie na sposób w jaki etykieta ma się ukazywać na ekranie i wydruku. Nie musisz pisać przedrostka, gdy wpisujesz etykietę. W takim wypadku przedrostek zostanie dopisany automatycznie w zależności od obowiązującego w arkuszu przedrostka, który może być ustawiony komendą /Worksheet Global Label- Prefix. Przedrostek etykiet już wprowadzonych można zmienić właśnie komendą /Range Label. Komenda ta działa jednorazowo w stosunku do etykiet już wprowadzonych. Jeśli do komórki wprowadzisz nową etykietę to nadany jej będzie standardowy przedrostek ustawiony ostatnio wydaną komendą /Worksheet Global Label-Prefix.

Po wydaniu kOntóndy /Range Label ukażecie w panelu kontrolnym następujące menu: Left Right Center Wybranie składnika Left (lewy) będzie miało ten skutek, że wszystkie etykiety zakresu otrzymują przedrostek' a więc na ekranie i wydruku zostaną wyrównane z lewą krawędzią komórki. Wybranie składnika Right (prawy) będzie miało ten skutek, że wszystkie etykiety zakresu Otrzymują przedrostek " a więc na ekranie i wydruku zostaną wyrównane z prawą krawędzią komórki. Wybranie składnika Center (środek) będzie miało ten skutek, że wszystkie etykiety zakresu otrzymują przedrostek A a więc na ekranie i wydruku zostaną scentrowane w stosunku do szerokości komórki. 

Przedrostek jest nieistotny jeśli długość etykiety jest większa od szerokości komórki. W tym wypadku etykieta będzie się zawsze zaczynać od lewego skraju komórki. Część etykiety przekraczająca prawą krawędź komórki będzie widoczna tylko wtedy, gdy komórka po prawej jest pusta. Nawet, gdy cześć etykiety jest niewidoczna, etykieta jest stale pamiętana przez program w formie w jakiej ją wprowadziłeś. Po wybraniu jednego ze składników menu /Rangę Label program ponagla cię: Enter rangę of labelsi (Wprowadź zakres etykiet) Zakończ komendę określając odpowiedni zakres.