Polecane strony:
A A A

Worksheet Global Col-Width (szerokość kolumn arkusza)

Komenda ta ustala standardową szerokość komórek w arkuszu. Komórki arkusza kalkulacyjnego 1-2-3 mają standardową szerokość 9-ciu znaków. Wielkość tę możesz zmienić dla całego arkusza właśnie komendą /Worksheet Global Col-Width. Dotyczy ona wszystkich kolumn, których szerokość nie została bezpośrednio ustalona komendą /Worksheet Column. Przy włączonym trybie GROUP dotyczy to także szerokości kolumn w innych arkuszach tego samego pliku (patrz /Worksheet Global Group). Po wydaniu tej komendy ukazuje się w panelu kontrolnym ponaglenie: Enter global column width (1..240): 9 (Wprowadź globalną szerokość kolumny) Musisz teraz wprowadzić liczbę z przedziału od 1 do 240 lub zmniejszać i zwiększać szerokość kolumn przy pomocy klawiszy ze strzałkami (-» i «-). Operację końcl/ez naciskając klawisz [RETURN]. Komenda ta jest pomocna jeśli większość danych w arkuszu nie mieści się w komórkach. W takim wypadku liczby pokazywane są jako ciąg gwiazdek, a etykiety są „obcinane" (chyba że wolna jest komórka na prawo od za długiej etykiety). Jeśli problem ten dotyczy tylko niektórych kolumn danych, możesz zmienić długość poszczególnych kolumn komendą /Worksheet Column. Jeśli podzieliłeś ekran na dwie części komendą /Worksheet Window, to komenda /Worksheet Global Column-Width dotyczy jedynie tej części ekranu, w której w momencie jej