Polecane strony:
- wkładki sfp
A A A

Wprowadzanie etykiet

Etykietami nazywamy łańcuchy alfanumeryczne. Mogą się one składać z maksym nie 512 znaków (W wersji 2 było to 240 znaków). Etykiety są zawsze poprzedzc przedrostkiem, który wskazuje na to jak etykieta ma się ukazać na ekranie. Są następujące przedrostki: wskazuje, że etykieta ma być wyrównana do lewej krawędzi komórki " wskazuje, że etykieta ma być wyrównana do prawej krawędzi komórki A wskazuje, że etykieta ma być scentrowana w stosunku do szerokości komórki wskazuje, że sekwencja znaków następująca po ma być powtórzona tyle razy, by wypełnić komórkę | (nowość w wersji 3.0) wskazuje, że etykieta ta ma nie być drukowana.

Znaki te, jeśli występują na początku etykiety nie są pokazywane na ekranie, wskazują jedynie na sposób w jaki etykieta ma się ukazywać na ekranie i wydruku. Nie musisz pisać przedrostka gdy wpisujesz etykietę. W takim wypadku przedrostek zostanie dopisany automatycznie w zależności od obowiązującego w arkuszu przedrostka, który może być ustawiony komendą /Worksheet Global Label-Prefix. Sposób wyświetlania (a więc przedrostek) zakresu etykiet może być zmieniony komendą /Range Label.

Przedrostek musisz wpisać z klawiatury w jednym właściwie wypadku. Przypomnijmy, że 1-2-3 uważa, że wprowadzasz liczby lub formuły, gdy rozpoczynasz wprowadzanie od jednego z następujących znaków: 0123456789 + -.(@#$ Przypuśćmy jednak, że od takiego znaku trzeba rozpocząć etykietę, np. do komórki musisz wprowadzić numer telefonu, powiedzmy 42-07-75. Gdy wprowadzisz z klawiatury po prostu: to 1-2-3 zasygnalizuje błąd i przeniesie cię do trybu EDIT, abyś ten błąd skorygował. Dlaczego tak się stało? Po prostu pierwszy znak tego co wprowadziłeś jest cyfrą (4) co zasygnalizowało 1-2-3, że ma być wprowadzana liczba. Następnie program natrafił na spację między cyframi 2 i 0, co uznał za błąd.

Coś innego jeszcze by się stało gdybyś wprowadził ten numer telefonu jako: 42-07-75 [RETURN] Wtedy 1-2-3 nie zasygnalizuje błędu, gdyż uzna to co wprowadziłeś jako formułę algebraiczną, którą obliczy i pokaże w komórce jej rezultat liczbowy (-40). Jedyną radą, aby wprowadzić ten numer telefonu jako etykietę jest poprzedzenie go przedrostkiem i wprowadzenie z klawiatury np. (przy użyciu przedrostka '): '42-07-75 [RETURN] Z zastrzeżeniem podanego wyżej przypadku, wprowadzenie etykiet jest w 1-2-3 bardzo proste. Wpisujesz po prostu treść etykiety i naciskasz [RETURN].